Ple del mes de febrer 2021

Ple del mes de febrer 2021

Aquest dilluns a 2/4 de set se celebra el Ple ordinari del mes de febrer de forma telemàtica. Podeu seguir-lo des de la pàgina web de Ràdio Argentona.

Aquí podeu veure l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Actes anteriors (núm. 1 de data 18 de gener de 2021 i núm. 2 de data 20 de gener de 2021)

2. Part de control i fiscalització dels òrgans de govern

2.1 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia signats del dia 1 de gener de 2021 al dia 22 de gener de 2021

2.2 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local (núm. 22 de data 17 de desembre de 2020 i núm. 1 de data 8 de gener de 2021)

2.3 Donar compte expressa dels Decrets d’Alcaldia que així ho requereixen

3. Informes sobre dictàmens, mocions i proposicions que hagi d’aprovar el Ple:

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

3.1. Renovació dels Membres del Consell Municipal d’Infància de l’Ajuntament d’Argentona any 2020-2021.

RECURSOS ECONÒMICS

3.2. Declarar la prescripció dels deutes de naturalesa pública

3.3. Revisió de preus del contracte de sotsarrendament de la nau industrial situada al carrer Montserrat Roig i Fransitorra 22

URBANISME

3.4. Aprovació inicial de la revisió del PPI^(Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals) període 2021-2026

CULTURA

3.5. Reconeixement públic mitjançant col·locació de llambordins stolpersteines de les argentonines i argentonins que van ser deportats als camps de concentració nazis i/o represaliats durant la Segona Guerra Mundial

IGUALTAT

3.6. Aplicació de la instrucció 1/2019 sobre l’adequació dels formularis de l’Ajuntament a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

4. Mocions i interpel·lacions grups municipals

4.1. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, per conèixer els costos dels serveis de la piscina municipal de l’estiu de 2020

4.2. Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre els comptes de l’Ajuntament i de les seves entitats dependents de l’exercici de 2019

5. Propostes Urgents

6. Precs i Preguntes