AVÍS LEGAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: TOTS PER ARGENTONA

Domicili Social: c/ Àngel Guimerà 8, 08310, Argentona.

N.I.F.: G-64558570

Adreça de correu electrònic: txa@totsperargentona.cat

Lloc web: www.totsperargentona.cat

 1. OBJECTE

El present Avís Legal té com a objectiu informar a tots els usuaris sobre la configuració i condicions d’ús del Lloc web (www.totsperargentona.cat) de TOTS PER ARGENTONA (d’ara endavant, “TxA”). D’aquesta manera, TxA compleix amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE).

A través del nostre Lloc web posem a la disposició dels usuaris tota la informació necessària perquè coneguin els projectes socials i els serveis que oferim.

El present Avís Legal està subjecte a revisió contínua per part de TxA , modificant-se sempre que resulti necessari a fi d’adaptar-ho a l’actualitat legislativa de cada moment o a qualsevol variació en el nostre Lloc web. Per això, li recomanem revisar periòdicament aquest document per a mantenir-se informat sobre qualsevol novetat relacionada amb la configuració i ús del Lloc web.

 1. ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

L’accés i ús del nostre Lloc web li atribueix la condició de “usuari”. Des d’aquest accés i/o ús, es considera que l’usuari accepta de manera absoluta i sense reserves les normes i condicions d’ús previstes en el present Avís Legal. Si l’usuari decideix no acceptar qualsevol de les referides normes o condicions, o manifesta algun tipus de reserva, ha d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar el nostre Lloc web.

  1. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

   1. Caràcter gratuït d’accés al Lloc web

L’accés i ús del Lloc web de TxA té caràcter gratuït per a tots els usuaris. En cas que els productes i serveis oferts a través del Lloc web estiguessin sotmesos al pagament d’algun preu, els usuaris seran prèvia i degudament informats a través del Lloc web per a la seva acceptació en els termes econòmics que corresponguin a cada moment.

Sense perjudici del que s’estableix, TxA es reserva la possibilitat de condicionar l’accés a determinats serveis al previ registre de l’usuari mitjançant l’emplenament dels corresponents formularis que es troben disponibles en el Lloc web per a qui desitgi registrar-se en TxA.

  1. Obligació de fer un ús correcte del Lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el Lloc web conformement a les disposicions del present Avís Legal i condicions d’ús, havent d’abstenir-se de realitzar les següents accions:

 • dur a terme activitats contràries a la Llei vigent, moral, als bons costums o a l’ordre públic establert, o amb finalitats il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de TxA o de tercers (especialment, drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs).

 • utilitzar el Lloc web o part del mateix en altres llocs web privats o comercials, així com establir enllaços o enllaços al Lloc web o a algun dels seus continguts (excepte autorització expressa i per escrit de TxA ).

 • falsejar la identitat de l’usuari o suplantar la d’un tercer, així com facilitar dades falses en l’emplenament de formularis i altres documents d’anàloga naturalesa. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a TxA permanentment actualitzada, sent a més l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels prejudicis que pogués causar a TxA o a tercers per això.

 • utilitzar codis maliciosos o programes informàtics que puguin interrompre, obstaculitzar, inutilitzar o directament danyar el Lloc web, els seus continguts o serveis i els equips, sistemes i xarxes que els donen suport.

Els continguts i serveis oferts a través del Lloc web estan destinats per a ser utilitzats per persones majors d’edat. Únicament es permet l’accés i ús del Lloc web per part de menors d’edat si aquests últims compten amb l’autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc web pels menors al seu càrrec.

TxA es reserva el dret a denegar discrecionalment a qualsevol usuari l’accés al Lloc web, els seus contingut i serveis, si existeixen indicis que els ha utilitzat o els utilitzarà infringint les disposicions del present Avís Legal i condicions d’ús. TxA conservarà tots els altres drets addicionals que poguessin correspondre-li enfront de l’usuari, especialment els referents a l’inici de procediments judicials penals o civils.

 1. RESPONSABILITATS

L’usuari utilitza el Lloc web pel seu propi compte i risc. Mitjançant el seu accés, l’usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web conforme a la Llei i les disposicions del present Avís Legal, responent enfront de TxA i enfront de tercers de qualsevol mal o perjudici que pogués causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

TxA proporciona als seus usuaris l’accés al present Lloc web, els seus continguts i serveis amb un nivell de competència i diligència raonable. En aquest sentit, el present Lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. A més, el Lloc web utilitza cookies per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al seu correcte funcionament i visualització. Per a obtenir més informació sobre les cookies que gestiona TxA, l’usuari pot accedir a la nostra Política de Cookies

No obstant això, TxA no pot oferir garanties ni fer-se responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de:

 • la falta de disponibilitat o efectiu funcionament del Lloc web, dels seus serveis i continguts, a causa de causes alienes al control de TxA .

 • accions necessàries per a dur a terme operacions de millora, manteniment o anàlogues del Lloc web.

 • fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei, així com altres circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

 • continguts publicitaris o ofertes que pogués albergar el Lloc web, sent els anunciants o oferents els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb la normativa legal aplicable. TxA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin presentar aquests continguts.

 • informació publicada en el Lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

 • errors de seguretat que puguin causar-se en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), a conseqüència de la presència de virus en el dispositiu de l’usuari utilitzat per a la connexió al Lloc web.

 • un ús del Lloc web, dels seus serveis i continguts, il·lícit, negligent, fraudulent o contrari al present Avís Legal i condicions d’ús.

 • l’incompliment o la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels productes o serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris a través del Lloc web.

El Lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web i incorporar informació o serveis de tercers, a fi de facilitar l’accés de l’usuari a informació d’empreses col·laboradores. TxA no exerceix control algun sobre els mateixos i no es responsabilitza del seu contingut ni funcionament. TxA únicament ofereix a l’usuari aquests enllaços i informació o serveis per a la seva comoditat, sent responsabilitat del mateix llegir i acceptar les condicions d’ús i polítiques de privacitat publicats en els llocs web o aplicacions vinculats.

 1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

TxA, en qualitat de titular i responsable del present Lloc web, informa a tots els usuaris que hagin facilitat o tinguin intenció de facilitar les seves dades personals, que aquests seran tractats per TxA conformement a la normativa legal de referència en matèria de protecció de dades, això és, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

A aquest efecte, les dades personals dels usuaris seran tractats de conformitat amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, respectant al mateix temps la resta de les obligacions i garanties establertes en la citada normativa legal.

Per a obtenir més informació sobre com gestionem les dades personals dels nostres usuaris, consulti la nostra Política de Privacitat.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals de Barcelona per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les previsions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur diferent que per aplicació de la Llei vigent pogués correspondre-li.

No obstant això, si l’usuari presenta la condició de consumidor, les disposicions de l’Avís Legal estaran igualment subjectes a la corresponent legislació local aplicable, sotmetent-se conseqüentment qualsevol controvèrsia als tribunals competents del domicili de l’usuari.