INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable

TOTS PER ARGENTONA

Finalitat

Utilitzem les seves dades per a atendre les seves consultes, així com per a, en el seu cas, enviar-li comunicacions personalitzades.

Legitimació

La legitimació per al tractament de les seves dades resideix en la prestació del seu consentiment a TOTS PER ARGENTONA.

   

Destinataris

Les seves dades seran tractades per altres empreses del Grup i tercers col·laboradors que treballen amb nosaltres.

Drets

Té dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-se, limitar i sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals.

Informació addicional

Pot consultar informació addicional i detallada sobre com gestionem les seves dades personals i els drets dels quals disposa, consultant el text complet de la Política de Privacitat que segueix a continuació, així com la Política de Cookies .

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

TOTS PER ARGENTONA (d’ara endavant, “la Companyia”) es compromet, en qualitat de Responsable del tractament de les seves dades personals, a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries a fi de garantir que el tractament de les seves dades és conforme amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 (d’ara endavant, “RGPD”) i la Llei orgànica 3/2018.

La Companyia tracta les seves dades personals de manera lícita i lleial, assegurant que aquests reben la protecció adequada i que no són objecte d’utilització indeguda. Així mateix, la voluntat de la Companyia és la de ser transparent en l’àmbit de la gestió de les dades personals dels seus clients i usuaris, posant a la disposició dels anteriors tota la informació necessària sobre la recopilació i tractament de les seves dades.

L’objectiu de la Política de Privacitat és informar-lo sobre qui tractarà les seves dades personals, per què recollim aquestes dades, durant quant temps conservarem les dades recollides, a qui els cedirem i quins són els seus drets en el present àmbit.

En facilitar-nos la seva informació personal i utilitzar el nostre Lloc web, entenem que ha llegit i comprès la informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal exposada en la present Política de Privacitat i en la Política de Cookies.

 

 1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El Responsable del tractament de les seves dades personals és:

Denominació social: TOTS PER ARGENTONA

N.I.F: G-64558570

Adreça postal: c/ Àngel Guimerà 8, 08310, Argentona.

Correu electrònic:  txa@totsperargentona.cat

 1. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Depenent dels serveis o funcionalitats sol·licitats pels clients i usuaris, la Companyia necessitarà tractar amb unes dades o altres que en general seran els següents:

 • Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, entre altres;

 • Dades recollides automàticament: en interactuar amb el nostre Lloc web certs dades de navegació es recopilen automàticament. Aquesta informació es recapta a través de cookies, la regulació de les quals queda detallada en la Política de Cookies de la Companyia;

La informació que podem recollir automàticament fa referència a la seva utilització del nostre Lloc web i als dispositius que utilitza per a accedir i interactuar amb aquest. Alguns de les dades que recopilem són: l’adreça IP del dispositiu que està usant, el programa de navegació que utilitza, el seu sistema operatiu, la data i hora de l’accés al Lloc web, l’adreça d’Internet de la web per la qual va accedir al nostre Lloc web, dades de geolocalització, informació sobre les pàgines visitades per l’usuari dins del Lloc web i el temps de navegació en cada pàgina;

Les dades personals recopilades són tractats per a les següents finalitats:

 • Anàlisi de la qualitat: realitzar enquestes sobre la satisfacció dels clients i usuaris en relació amb la qualitat dels serveis oferts per la Companyia;

 • Atenció a clients i usuaris: canalitzar i atendre les seves sol·licituds, consultes i reclamacions per a la seva gestió i resolució;

 • Millorar l’experiència de l’usuari en el Lloc web: realitzar estudis analítics i estadístics sobre com els usuaris naveguen pel Lloc web de la Companyia.

 1. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal que ens permet tractar les seves dades personals depèn de la finalitat per a la qual els tractem, tal com es detalla a continuació:

 • Anàlisi de la qualitat. La legitimació del tractament de les seves dades resideix en l’interès legítim de la Companyia per a analitzar el grau de satisfacció dels clients i usuaris, a l’efecte de poder oferir-los serveis de la millor qualitat;

 • Atenció a usuaris i clients. La legitimació del tractament de les seves dades resideix en l’interès legítim de la Companyia per a atendre les seves sol·licituds i reclamacions per a poder atendre-li adequadament i resoldre les seves peticions. En cas de consultes relacionades amb l’exercici dels seus drets reconeguts legalment en matèria de protecció de dades, la Companyia requereix el tractament de les seves dades per a complir amb les obligacions legals que la vinculen en el present àmbit;

 • Millorar l’experiència de l’usuari en el Lloc web. La legitimació del tractament de les seves dades resideix en l’interès legítim de la Companyia per a conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i adoptar les mesures correctores oportunes per a millorar la qualitat dels nostres serveis.

 1. DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran degudament conservats durant el temps imprescindible per a poder ser utilitzats segons la finalitat per la qual van ser recaptats.

Les dades personals s’emmagatzemaran, aplicant les mesures de seguretat idònies per a garantir la seva exactitud i integritat, mentre que el seu tractament resulti necessari per al fi pel qual van ser recollits o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió o limitació del tractament.

En aquests supòsits, mantindrem bloquejada la seva informació personal, sense donar-li cap tractament, durant els terminis previstos legalment per a atendre eventuals responsabilitats i poder acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Posteriorment, la Companyia eliminarà definitivament les seves dades personals.

 1. AMB QUI PODEM COMPARTIR LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran tractats per membres de la Companyia que actuen en nom de l’organització i en relació amb els quals s’han perfeccionat els corresponents contractes, en els quals es recullen obligacions específiques de confidencialitat i de gestió diligent de dades personals conformi la legislació en el present àmbit.

En determinats casos, a fi de poder complir amb les finalitats exposades en la present Política de Privacitat, la Companyia necessita compartir les seves dades personals amb altres companyies del Grup i amb els següents tercers:

 • entitats financeres;

 • proveïdors de serveis tecnològics i analítica;

 • proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client;

 • autoritats i organismes públics per a: atendre una ordre, citació o recerca judicial, o per qualsevol altra causa requerida per llei; atendre possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades personals; prevenir usos il·legals del nostre Lloc web o violacions de les polítiques del nostre Lloc web; fer front a reclamacions de tercers; contribuir a la prevenció i recerca de supòsits de frau, entre altres.

Aquests tercers col·laboradors únicament tenen accés a la informació personal necessària per a dur a terme els corresponents serveis i se’ls exigeix que no la utilitzin per a una altra finalitat diferent a la sol·licitada. La Companyia també exigeix a aquests tercers el mateix grau de protecció i confidencialitat que nosaltres apliquem en la gestió de la seva informació personal. Així mateix, tots ells estan subjectes a les obligacions previstes en els seus respectius contractes de tractament de dades perfeccionades amb la Companyia.

  1. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Està legitimat per a exercitar els següents drets en relació amb el tractament de les seves dades personals:

   • Accés (art. 15 RGPD): permet obtenir determinada informació sobre les finalitats per a les quals s’estan tractant les seves dades, els destinataris als quals es comuniquen o les categories de dades que estan sent tractats, entre altres.

   • Rectificació (art. 16 RGPD): permet dirigir-se al Responsable del tractament per a modificar aquelles dades personals que fossin inexactes i per a completar els que fossin incomplets.

   • Supressió (art. 17 RGPD): permet sol·licitar la supressió, sense dilació indeguda, de les seves dades personals que estiguin sent tractats pel Responsable.

   • Limitació del tractament (art. 18 RGPD): permet obtenir del Responsable la limitació del tractament de les seves dades.

   • Portabilitat (art. 20 RGPD): li permet rebre les seves dades personals o que els mateixos siguin enviats a un tercer, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

   • Oposició (art. 21 RGPD): li permet oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable. No obstant això, només pot exercir aquest dret enfront de tractaments emparats per la base legítima d’un interès públic o un interès legítim del Responsable.

   • Oposició al tractament automatitzat (art. 22 RGPD): li permet no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics en vostè o l’afecti significativament de manera similar.

  1. Com puc exercir els meus drets?

Per a poder exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, la Companyia posa a la seva disposició els següents mitjans:

 • Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la Companyia [c/ Àngel Guimerà 8, 08310, Argentona] indicant el motiu de la seva sol·licitud i el dret que desitja exercitar, havent d’adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol·licitant;

 • Enviant formulari emplenat i signat, havent d’adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol·licitant, a l’adreça de correu electrònic: txa@totsperargentona.cat

A continuació, es faciliten els formularis per a poder exercir els diferents drets:

Així mateix, té dret a dirigir-se a la corresponent autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Presentació de Reclamacions).

 1. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat està subjecta a revisió contínua per part de la Companyia, modificant-se sempre que resulti necessari a fi d’adaptar-la a l’actualitat legislativa de cada moment o a qualsevol variació en el nostre Lloc web.

En cas que l’actualització de la Política impliqui un canvi substancial en el tractament de les seves dades personals, li notificarem aquesta modificació a través del nostre Lloc web (mitjançant un bàner, un pop-up o una notificació push) a l’efecte de que pugui revisar-la i valorar-la.

Per això, li recomanem revisar periòdicament la Política de Privacitat per a mantenir-se informat sobre qualsevol novetat relacionada amb el tractament de les seves dades personals.