Altres organs de participació

Companyia d'aigües

La companyia d’aigües d’Argentona és una empresa municipal. Està formada per una Junta General, un Consell d’Administració i un/a President/a. A més, a la seva plantilla hi ha personal administratiu i tècnic, per al seu bon funcionament.

 

El seu objectiu és l’abastiment d’aigua potable a tots els domicilis d’Argentona, així com el control sanitari de l’aigua i de les fonts públiques del nucli.

 

La Junta General és qui porta la direcció de la Companyia, aprova els seus pressupostos i comptes i pren les decisions més importants. Està formada pels 17 regidors/es del consistori i es reuneix un cop l’any, com a mínim.

 

El Consell d’Administració el formen un representant de cada grup polític sense necessitat que siguin regidors/es. Es reuneixen, com a mínim, un cop al mes i la seva tasca és dirigir l’empresa entre les juntes generals. Les decisions es prenen per majoria tenint en compte que el seu vot és ponderat (proporcional a la representació de cada grup polític).

 

La Presidència de la companyia recau, estatutàriament, sobre l’alcalde/alcaldessa i la pot delegar en qualsevol regidor/a. La seva funció és dirigir l’empresa en el dia a dia i presidir els consells d’administració.

El nostre conseller en el mandat actual (2019-2023) és el Manel Hidalgo Maireles

Museu del Càntir

El Museu del Càntir és un equipament municipal gestionat per un Patronat. El formen diverses persones vinculades a la vida cultural o artística del nostre poble, així com un representant de cada formació política.

 

La presidència del Patronat recau sobre l’alcalde/ssa, que normalment ho delega en el/la regidor/a de cultura.

 

El Consistori participa econòmicament amb el patronat fent-li aportació cada any. Aquest any 2020 l’aportació de l’Ajuntament és de 187.500€, que representa el 54% dels ingressos del museu.

 

El Museu també s’encarrega de la Fira d’Argillà i amb els AMICS del MUSEU, fundadors inicials del Museu i col·laboradors importants en molts actes, organitza la Fira del Càntir dins dels actes de la Festa Major d’estiu.

El nostre representant en el mandat actual (2019-2023) és l’Antoni Ribosa Giménez